ArtantheCities
ART TRAVEL
& MORE
Follow me

Search

Xu Bing, Thianshu (Libro dal cielo), 1987, tecnica mista, installazione

Xu Bing, Thianshu (Libro dal cielo), 1987, tecnica mista, installazione